Midlertidig camping

Reglerne for midlertidige campingområder er ændret pr. 1. juli 2020. Campingområder, hvor der samles flere end 150 personer på én gang, skal meddeles eller ansøges hos din kommune. Brand & Redning Sønderjylland gennemfører brandsyn i forbindelse med arrangementet.

Et campingområde er et samlet sammenhængende område hvor der opstilles telte, campingvogne og lignende campingenheder. Personantallet bestemmes som det forventede maksimale antal personer, der vil være på campingområdet samtidig. Personer der er tilknyttet arrangementet m.m. skal medregnes i personantallet.

Regler og hvor der ansøges

Reglerne for midlertidige campingområder fremgår af Bygningsreglementet 2018 §6f, hvor det fremgår at midlertidige campingområder til flere end 150 personer skal overholde brandkravene i bygningsreglementets kapitel 5.

Reglerne er uddybet i ”Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder” (bilag 11).

Hvis der afholdes et arrangement med indretning af campingområder, skal arrangementet  meddeles til kommunen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om arrangementets placering, indretning og brug og fremsendes senest 4 uger før området skal anvendes. Meddelelsen skal sendes via Netforvaltningen for offentlige arrangementer, som findes via link her: http://brsj.dk/afhold-arrangement/

Såfremt der ønskes afholdt et arrangement, hvor brandkravene opfyldes på anden måde end bilag 11 anviser, skal der tillige søges om byggetilladelse til arrangementet. Byggetilladelse ansøges via www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. Vær opmærksom på, at meddelelse skal ske under alle omstændigheder.

Uanset hvordan campingområdet ansøges/meddeles/sagsbehandles, foretager Brand & Redning Sønderjylland som hidtil brandsyn i forbindelse med arrangementet.

Hvad skal en meddelelse til kommunen indeholde

Meddelelsen skal indeholde dels praktiske oplysninger om tid/sted mv. og dels en tegning over campingområdet. Meddelelsen skal godtgøre, at bilag 11 følges.

Meddelelsen til kommunen skal derfor indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor salgsområdet etableres
 • Campingområdets areal i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Ordensregler om forebyggelse af brand
 • Kort beskrivelse af brug af området

Meddelelsen skal suppleres med en arrangementsplan (tegning), der viser følgende:

 • Størrelse og placering af felter med telt-, caravan- og blandede områder.
 • Friområder, herunder friområder, der anvendes til flugtveje. Det skal fremgå hvor brede friområderne er.
 • Placering af områder hvor der må anvendes griller, bålfade og bål.
 • Udgange og flugtveje.
 • Redningsberedskabets indsatsmuligheder herunder placering af brandveje

Vejledning til udarbejdelse af arrangementsplaner findes i bilag 11a her.

Brand & Redning Sønderjylland varetager sagsbehandlingen på kommunens vegne og foretager brandsyn i forbindelse med arrangementet.

Hvad skal en ansøgning om byggetilladelse indeholde

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for de forhold, hvor bilag 11 ikke følges, hvor det skal det godtgøres at bygningsreglementets bestemmelser om brandsikkerhed opnås på en anden måde.

Den brandtekniske sagsbehandling af ansøgningen skal enten foretages af kommunen eller af en certificeret brandrådgiver (som ansøger vælger). Brand & Redning Sønderjylland foretager brandsyn i forbindelse med arrangementet.

Arrangementer med over 750 deltagere

Ved arrangementer til mere end 750 personer skal der tillige udarbejdes en sikkerhedsplan, som  skal fremsendes ifm. ansøgning i netforvaltningen. Sikkerhedsplanen skal opbygges efter politiets  ”Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign.” og indeholde: 

 • Beskrivelse af arrangementet
 • Risikovurdering
 • Beredskabsplan

Brandslukningsmateriel

Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.